Vyhľadávanie veterinárov

Nájdite veterinára vo svojom okolí
Odborné sekcie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK

Skúška posudzovateľov DBK a DLK (SPDD)

01/09/2016

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia SAVLMZ, Vám oznamuje, že dňa 20. 10. 2016 v priestoroch hotela Atrium v Nitre umožní záujemcom o posudzovanie DBK a DLK absolvovanie komisionálnej skúšky. Úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre

Smernica Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK SAVLMZ pre posudzovanie DBK a DLK

23/05/2016

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK SAVLMZ (ďalej SPDD) –odborná sekcia SAVLMZ má za úlohu upravovať a kontrolovať podmienky a spôsob posudzovania DBK DLK, dbať na dodržiavanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľov, zabezpečiť objektivitu pri posudzovaní röntgenogramov.

Táto smernica upravuje podmienky a spôsob výkonu posudzovania DBK a DLK pre účely selektívnych opatrení chovateľských klubov v plemenitbe všetkých plemien psov, určuje kontinuálny systém kontroly správnosti posudzovania a systém štandardizácie posudzovania.

ZOZNAM ODPORUČENÝCH RÖNTGENOLOGICKÝCH PRACOVÍSK

09/11/2015

ZOZNAM ODPORUČENÝCH RÖNTGENOLOGICKÝCH PRACOVÍSK

SPDD SAVLMZ zverejňuje pre chovateľov a chovateľské kluby na svojich stránkach zoznam doporučených röntgenologických pracovísk a rádiológov. Tento zoznam slúži pre výber pracoviska na zhotovenie röntgenogramov pre posudzovanie DBK a DLK komisiami SPDD. SPDD SAVLMZ takto poskytuje bezplatný reklamný priestor pre spolupracujúcich rádiológov.

Potvrdenia pre posúdenie RTG na stiahnutie

26/08/2015

Tu si môžete stiahnuť potrebné potvrdenia.

Žiadosti o členstvo v SPDD a zápis do zoznamu röntgenológov

26/08/2015

Tu si môžete stiahnuť potrebné žiadosti.

Zoznam členov SPDD SAVLMZ v roku 2015

23/07/2015

Členovia SPDD SAVLMZ sú rozdelení do Komisií posudzovateľov a takto vyhodnocujú pridelené RTG.

Zoznam certifikovaných posudzovateľov Luxácie pately (SPDD)

24/10/2013

Dňa 19.5.2013 v Nitre sa uskutočnil praktický kurz posudzovania Luxácie pately.

Organizátor bola SPDD SAVLMZ. Workshop bol ukončený skúškou posudzovateĺov LP pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie bola Dr. Eva Schnabl Dip.ECVS, členmi komisie : Mgr. Wolfgang Kneifel resident ESVS a MVDr. Jan Hnízdo.

Pozrite si zoznam certifikovaných posudzovateľov Luxácie pately. 

Zápisnica - Mimoriadny snem SPDD, 3.12. 2010 v Smoleniciach

16/08/2011

Zápisnica z mimoriadneho snemu SPDD zo dňa 3.12. 2010 v Smoleniciach.

Zápisnica - Snem SPDD SAVLMZ, 16.10.2010 v Nitre

16/08/2011

Zápisnica  zo Snemu SPDD SAVLMZ, 16.10.2010 v Nitre.

Diskusie