Stanovy

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat je občianske združenie založené podľa zákona č. 83 / 1990 Zb. o združovaní občanov.

Čl. 1

Názov

Združenie nesie názov Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (osvedčenie o zápise ochrannej známky číslo 238187) – skratka SAVLMZ /ďalej len „SAVLMZ“ alebo „asociácia“/. Oficiálny názov v anglickom jazyku je „Slovak Small Animal Veterinary Association“ – skratka SkSAVA.

Čl. 2

 Sídlo

Sídlom SAVLMZ je Jadrová 11, 821 02 Bratislava, Slovenská republika.

Čl. 3

Pôsobnosť

SAVLMZ je združením s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Čl. 4

Ciele činnosti

Cieľom činnosti SAVLMZ je najmä:

a)            Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárnych lekárov v oblasti praxe malých zvierat, zabezpečovať ďalšie vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.
b)            Úzko spolupracovať s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky pri príprave špecializačných kurzov, seminárov a ďalších akcií zameraných na oblasť starostlivosti o malé zvieratá.
c)            Spolupracovať so Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA - World Small Animal Veterinary Association) a Európskou federáciou veterinárnych asociácií (FECAVA - The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations).
d)            Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými asociáciami podobného zamerania.
e)            Spolupracovať s ostatnými registrovanými alebo zákonom zriadenými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na území Slovenskej republiky.
f)             Zabezpečiť informovanosť členov SAVLMZ o aktuálnom dianí a smerovaní SAVLMZ v pravidelných intervaloch  a  formou určenou prezídiom SAVLMZ.
g)            Združovať veterinárnych lekárov malých zvierat.
h)            Podieľať sa na sústavnom a systematickom zvyšovaní odbornej úrovne svojich členov predovšetkým v oblasti veterinárnej starostlivosti o malé zvieratá.
i)             Zabezpečovať výmenu skúseností medzi veterinárnymi lekármi – špecialistami na problematiku starostlivosti o malé zvieratá.
j)             Zabezpečovať postgraduálne štúdium/ sústavné vzdelávanie svojich členov.
k)            Organizovať špecializované sympóziá, konferencie, semináre a odborné kurzy.
l)             Sprostredkovať informácie zo zahraničných publikácií a periodík.
m)          Uskutočňovať vydavateľskú činnosť so zameraním na odborné publikácie ohľadne veterinárnej starostlivosti o malé zvieratá.
n)            Umožňovať a podporovať vznik špecializovaných osobitných odborných sekcií veterinárnych lekárov v rámci SAVLMZ (ďalej len „odborné sekcie“)

Čl. 5

Majetok a hospodárenie

1.
M
ajetok SAVLMZ je tvorený z:
a)            povinných členských príspevkov, vo výške určenej plénom SAVLMZ na daný kalendárny rok
b)            finančných a vecných darov od právnických a fyzických osôb
c)            výťažkov z usporiadania odborných akcií, publikačnej a vydavateľskej činnosti
d)          časti výnosov z akcie odbornej sekcie tvorenej z príspevkov členov sekcií a účastníka akcie vo výške % (percenta) z poplatku za vykonanie odbornej akcie sekcie (školenie, seminár a pod.), ktorého výšku určí prezídium SAVLMZ v rámci schválenia akcie odbornej sekcie, a to pre každú jednotlivú akciu sekcie zvlášť
e)            ďalších zákonom dovolených zdrojov.

 2.
SAVLMZ hospodári podľa rozpočtu schváleného Plénom v zmysle čl. 11.

Čl. 6

Členstvo

1.
Členstvo v SAVLMZ môže mať povahu:
a)            riadneho členstva
b)            individuálneho členstva
c)            čestného členstva

2.
Riadnym členom SAVLMZ sa môže stať každý uchádzač, ktorý spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky:
-              ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa veterinárneho zamerania
-              zaregistrovanie sa na internetovej stránke SAVLMZ (www.savlmz.sk) vyplnením registračného formulára, prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je SAVLMZ
-              úhrada členského príspevku

Podmienkou vzniku riadneho členstva v SAVLMZ nie je členstvo v Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Členom jednej alebo viacerých odborných sekcií zriadených v rámci SAVLMZ môže byť iba člen SAVLMZ.

3.
Individuálne členstvo v SAVLMZ môže mať podobu študentského členstva:
študentský člen
3.1.         Študentským členom sa môže stať študent veterinárnej medicíny na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach alebo inej univerzity veterinárneho lekárstva na území Európskej únie, akademické diplomy ktorej sa v členských štátoch automaticky uznávajú (ďalej len "štúdium"), a ktorý:
-               zaregistroval sa na internetovej stránke SAVLMZ (www.savlmz.sk) vyplnením registračného formulára, prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je SAVLMZ
-               preukázal sa výkazom o riadnom štúdiu alebo platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárneho lekárstva
-              zaplatil zvýhodnený členský príspevok
3.1.1.      Členstvo študentského člena je obmedzené len po dobu riadneho štúdia. Študentský člen je povinný preukazovať svoj status študenta predložením potvrdenia o štúdiu vystaveného študijným oddelením príslušnej fakulty na sekretariáte SAVLMZ resp. platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárneho lekárstva.
3.1.2       V prípade nesplnenia povinnosti uloženej v bode 3.1.1 toho článku je asociácia oprávnená rozhodnúť o zániku členstva študentského člena bez nároku na vrátenie zvýhodneného členského príspevku. 

3.2.         Individuálni členovia majú všetky práva a povinnosti riadnych členov, pokiaľ nie je v týchto stanovách alebo rozhodnutím pléna stanovené inak. Individuálni členovia nie sú oprávnení hlasovať, voliť a byť volenými do funkcií SAVLMZ, majú právo na čiastočné oslobodenie od úhrady členského príspevku (tzv. zvýhodnený členský príspevok) ako aj na čiastočné oslobodenie od úhrady poplatkov za účasť na jednotlivých podujatiach a akciách organizovaných SAVLMZ alebo súvisiacich s jeho činnosťou (tzv. zvýhodnené poplatky). O výške zvýhodneného poplatku rozhoduje plénum.

4.
Čestným členom SAVLMZ je fyzická alebo právnická osoba, o ktorej čestnom členstve v SAVLMZ rozhodlo plénum SAVLMZ. Pri rozhodovaní o vzniku čestného členstva prihliada plénum predovšetkým na aktivity v oblasti veterinárneho lekárstva, najmä na zásluhy o rozvoj veterinárnej vedy a výskumu, zásluhy v oblasti veterinárnej praxe malých zvierat,  zásluhy o rozvoj asociácie a pod.
4.1. Čestní členovia majú iba tie práva, ktoré im vyplývajú z týchto stanov alebo z rozhodnutia pléna. Čestní členovia najmä nemajú právo hlasovať, voliť, ani byť volenými do funkcií SAVLMZ. Majú právo bezplatne sa zúčastňovať kongresov a iných akcií usporiadaných SAVLMZ. U čestného člena nie je podmienkou členstva príslušnosť k veterinárnej profesii a ani trvalé bydlisko v Slovenskej republike.

Čl. 7

Vznik a zánik členstva

1.
Členstvo v SAVLMZ vzniká:
a)        dňom zaregistrovania člena v zozname členov SAVLMZ na základe predloženia potvrdenia o úhrade členského príspevku alebo zvýhodneného členského príspevku za príslušné obdobie
b)            potvrdením prijatia za člena SAVLMZ prostredníctvom emailu na základe registrácie na internetovej stránke SAVLMZ a zaplatením členského príspevku alebo zvýhodneného členského príspevku za príslušné obdobie

2.
Členstvo v SAVLMZ zaniká vyčiarknutím zo zoznamu členov v dôsledku:
a)            smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho,
b)            pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony,
c)            právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo trestný čin z nedbanlivosti súvisiaci s poskytovaním veterinárnej starostlivosti,
d)            oznámenia člena o ukončení členstva v SAVLMZ,
e)            zistenia, že člen nespĺňa alebo prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v Čl. 8 týchto stanov,
f)             rozhodnutia pléna vo forme 2/3 väčšiny za podmienok uvedených v bode 3 tohto článku
g)            nezaplatenia členského príspevku alebo zvýhodneného členského príspevku v určenom termíne

3.
Pokiaľ prezídium nekoná z vlastnej iniciatívy, môže podať odôvodený návrh na vylúčenie člena prezídiu aj ktorýkoľvek člen SAVLMZ. Prezídium predloží návrh plénu na rozhodnutie na najbližšom rokovaní. 

Plénum rozhodne o vylúčení člena SAVLMZ ak je preukázané, že člen:
a)            koná v rozpore so stanovami SAVLMZ a toto porušenie povinností člena asociácie v poskytnutej lehote neodstráni ani na základe písomnej výzvy prezídia;
b)            koná proti záujmom SAVLMZ a poškodzuje jej dobré meno

4.
Prezídium SAVLMZ vedie o svojich členoch evidenciu (ďalej len „evidencia členov“). Prezídium vedie evidenciu sekcií, ktoré boli zriadené v rámci SAVLMZ (ďalej len „evidencia sekcií“), pričom evidenciu členov sekcií si tieto vedú samostatne, sú však voľne prístupné prezídiu SAVLMZ. Evidencia členskej základne SAVLMZ a evidencia sekcií slúži výhradne potrebám asociácie. Osoba, ktorá žiada o členstvo,  člen SAVLMZ a člen sekcie SAVLMZ týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje prezídiu SAVLMZ súhlas na získavanie, spracovanie osobných údajov členov za účelom zápisu do evidencie členov a evidencie sekcií, vedenia evidencie členov a evidencie sekcií SAVLMZ a s tým súvisiacimi činnosťami. Žiadateľ o členstvo, člen SAVLMZ a člen sekcie zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených údajov a je povinný bez meškania oznámiť prezídiu každú uskutočnenú zmenu poskytnutých údajov. Prezídium je povinné, aj po ukončení spracovania, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva a bez súhlasu žiadateľa o členstvo alebo člena nesmie tieto údaje zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť tretím osobám. 

Čl. 8

Práva a povinnosti členov

1.
Člen SAVLMZ má právo:
-              zúčastniť sa kongresov, sympózií, seminárov a iných akcií organizovaných a spoluorganizovaných SAVLMZ a jeho odbornými sekciami za zvýhodnených podmienok
-              byť informovaný o činnosti SAVLMZ
-              má právo, s výnimkou individuálnych a čestných členov, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov SAVLMZ
-              podávať ústne a písomné návrhy na sekretariát SAVLMZ, alebo jej funkcionárom a pripomienky na činnosť asociácie
-              stať sa členom jednej alebo viacerých odborných sekcií, pokiaľ splní podmienky stanovené týmito sekciami
-              zúčastňovať sa akcií organizovaných sekciou SAVLMZ, za podmienok stanovených príslušnou sekciou

2.
Člen SAVLMZ je povinný:
a)            platiť členské príspevky (príp. zvýhodnené členské príspevky) v schválenej výške,
b)            dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov SAVLMZ a konať v súlade so záujmami SAVLMZ
c)            najmä v profesijných záležitostiach konať tak, aby doma aj v zahraničí dôstojne reprezentoval SAVLMZ a chránil jej dobré meno
d)          pri účasti na akciách usporadúvaných SAVLMZ, WSAVA, FECAVA a najmä pri uplatňovaní výhod, ktoré z takýchto akcií plynú, preukázať svoju totožnosť a doložiť svoje členstvo v asociácii platným preukazom člena SAVLMZ, ktorý je dostupný pre každého on-line registrovaného člena na www.savlmz.sk.

Čl. 9

Členské príspevky

1.
Úhrada členského príspevku je podmienkou členstva v SAVLMZ a základnou povinnosťou každého člena.

2.
Výška členského príspevku sa určí na každoročnom konaní pléna. Pokiaľ sa na rokovaní pléna o výške príspevku nerokuje a nehlasuje, sú členovia a individuálni členovia povinní platiť členské určené na predchádzajúci kalendárny rok.

3.
Výšku členských príspevkov a ich prípadnú kategorizáciu na riadne a zvýhodnené (podľa formy členstva v SAVLMZ) navrhuje Prezídium v závislosti od finančných potrieb asociácie.

4.
Termín splatnosti členských príspevkov každoročne určí plénum.
Členské príspevky môžu členovia uhradiť:
-              poštovou poukážkou na účet SAVLMZ
-              bezhotovostným prevodom na účet SAVLMZ
-              v hotovosti na akciách konaných SAVLMZ

5.
Člen, ktorého členstvo v SAVLMZ zaniklo v priebehu kalendárneho roka, nemá nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku (príp. zvýhodneného členského príspevku), ani na vrátenie jeho pomernej časti, bez ohľadu na dôvod zániku členstva.

Čl. 10

Preukaz člena

1.
Člen SAVLMZ si po vzniku svojho členstva môže vytlačiť preukaz člena prostredníctvom www.savlmz.sk. Preukaz je potvrdením o členstve v asociácii a člen je povinný preukázať sa ním na každom zasadnutí pléna ako aj na akciách organizovaných SAVLMZ, WSAVA, FECAVA, prípadne na iných akciách organizovaných v spolupráci so SAVLMZ.

2.
Preukaz obsahuje:
-              meno a priezvisko
-              bydlisko – mesto a štát
-              číslo preukazu
-              fotografiu člena
-              vlastnoručný podpis
-              dátum platnosti členského príspevku / zvýhodneného členského príspevku

3.
Vzor preukazu tvorí prílohu č. 1 týchto stanov.

Čl. 11

Orgány SAVLMZ

1.
Orgánmi SAVLMZ sú:
a)            Plénum
b)            Prezídium
c)            Prezident
d)            Revízna komisia
e)            Sekretariát

2.
Plénum
Plénum je vrcholný rozhodovací orgán SAVLMZ. Plénum je tvorené všetkými riadnymi členmi SAVLMZ.
2.1.         Do kompetencie pléna patrí najmä:
a) schvaľovanie stanov a ich zmien,
b) schvaľovanie správy prezidenta o činnosti a hospodárení,
c) schvaľovanie rozpočtu SAVLMZ,
d) vydávanie prehlásení, stanovísk a rozhodnutí
e) voľba a odvolávanie prezidenta, členov prezídia a členov revíznej komisie,
f) rozhodovanie o mieste a čase konania nasledujúceho riadneho pléna 
g) zriaďovanie pracovných komisií
h) schvaľovanie výšky členského príspevku a výšky zvýhodneného členského príspevku a určovanie termínu ich splatnosti
i)  rozhodovanie o zániku SAVLMZ alebo o jej zlúčení s iným združením
j) rozhodovanie o vylúčení člena SAVLMZ
k) rozhodovanie o prijatí čestného člena SAVLMZ
l) uznášanie sa v ďalších veciach , ktoré si vyhradí
m) zrušenie alebo zmena rozhodnutia prezídia
n) schvaľuje zriadenie odbornej sekcie v rámci SAVLMZ na návrh predložený prezidentom a schválený prezídiom
o) schvaľuje zrušenie odbornej sekcie v rámci SAVLMZ na návrh predložený prezidentom a schválený prezídiom
2.2.       Plénum sa schádza na riadnych zasadnutiach spravidla jedenkrát za rok. Plénum zvoláva písomne prezident najmenej 21 dní pred konaním zasadnutia pléna. Mimoriadne zasadnutie pléna je povinný zvolať prezident najneskôr do 21 dní, ak o to písomne požiada aspoň 1/3 členov SAVLMZ alebo prezídium.
2.3.       Každý riadny člen SAVLMZ je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutí pléna, hlasovať o jednotlivých otázkach činnosti a ďalšieho fungovania asociácie a vyjadrovať sa ku všetkým bodom programu zasadnutia.
2.4.         Plénum sa uznáša a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
2.5.         O zasadnutí pléna sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a zapisovateľ, ktorých na začiatku každého zasadnutia zvolí plénum.
Zápisnica obsahuje najmä:
- miesto a čas konania zasadnutia
- meno, priezvisko a podpis predsedu a zapisovateľa
- program rokovania
- opis jednotlivých bodov programu a prijaté rozhodnutia
- výsledky hlasovania
- menný zoznam prítomných členov vrátane ich vlastnoručných podpisov
2.6.         Zasadnutie pléna otvára a vedie prezident asociácie prípadne ním poverený člen prezídia

3.
Prezídium
Prezídium je najvyšší výkonný orgán SAVLMZ. V čase medzi zasadnutiami pléna rozhoduje o bežných záležitostiach asociácie. Zasadnutie prezídia zvoláva prezident.
3.1.         Prezídium tvoria:
a) prezident
b) 1.viceprezident 
c) 2.viceprezident
d) dvaja riadni členovia
3.2.      Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia prezídia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov prezídia.
3.3.         Zasadnutie prezídia sa koná podľa potreby, najmenej však 2x ročne, vždy aspoň 1x v kalendárnom polroku. O mieste a čase konania zasadnutia rozhoduje prezident.
3.4.         V prípade uvoľnenia člena prezídia, prezídium kooptuje z radov riadnych členov SAVLMZ ďalšieho člena na obdobie do najbližšieho zasadnutia pléna.
3.5.     Prezídium je volené plénom na obdobie 3 kalendárnych rokov. Jednotliví členovia prezídia, vrátane prezidenta, sú volení osobitne a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov pléna. Pokiaľ žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z kola prvého. V druhom kole rozhoduje prostá väčšina hlasov členov pléna prítomných na zasadnutí. Jednotliví členovia prezídia môžu byť zvolení aj na viac po sebe nasledujúcich volebných období

4.
Prezident
Prezident zodpovedá za riadne zabezpečenie činnosti SAVLMZ vrátane jej organizačných zabezpečení. Prezident stojí na čele výkonného orgánu – prezídia, koná v mene SAVLMZ a zastupuje ju navonok.
4.1.     Prezidenta zastupujú v dobe jeho neprítomnosti 1. viceprezident prípadne 2. viceprezident. Prezident reprezentuje SAVLMZ doma i v zahraničí, prípadne môže poveriť zastupovaním člena prezídia alebo iného riadneho člena SAVLMZ.
4.2.         Medzi kompetencie prezidenta patrí najmä:
a) zvolávanie zasadnutí prezídia
b) zvolávanie riadnych a mimoriadnych zasadnutí pléna
c) zabezpečovanie realizácie uznesení pléna
d) predkladanie správy o činnosti, hospodárení a rozpočte SAVLMZ plénu
e) zabezpečovanie korešpondencie SAVLMZ
f) zabezpečovanie písomných podkladov pre zasadnutie pléna, rozosielanie zápisníc z rokovania pléna a distribúciu dokumentov SAVLMZ
g) predkladá prezídiu na schválenie návrh osobitného predpisu (pravidiel), ktorý upravuje vnútornú štruktúru, vzťahy a spôsob organizácie a pravidlá fungovania odbornej sekcie (ďalej len „vnútorný predpis sekcie“). Návrh osobitného predpisu vypracujú žiadatelia o zriadenie odbornej sekcie.
h) po schválení návrhu vnútorného predpisu sekcie prezídiom, predkladá plénu návrh na schválenie zriadenie odbornej sekcie v rámci SAVLMZ
i) v prípade potreby, po konzultácii s prezídiom, predkladá plénu návrh na zrušenie odbornej sekcie v rámci SAVLMZ
4.3.       Prezident zodpovedá za svoju činnosť Prezídiu. Je povinný predkladať prezídiu správy o svojej činnosti a o všetkých krokoch, ktoré uskutočnil v čase medzi jednotlivými zasadnutiami prezídia, najmenej 2x ročne, vždy však na požiadanie Prezídia.

5.
Revízna komisia
Revízna komisia je volená plénom na obdobie troch kalendárnych rokov. Je zložená z troch riadnych členov, ktorí nesmú byť zároveň členmi prezídia SAVLMZ. Členovia revíznej komisie si zo svojho stredu určia predsedu, ktorý reprezentuje komisiu vo vzťahu k členom a k iným orgánom SAVLMZ a plne zodpovedá za jej činnosť. V prípade, že k určeniu predsedu revíznej komisie nedôjde v lehote 2 týždňov, predsedu zvolí tajnou voľbou prezídium asociácie.
5.1.         Revízna komisia sa schádza minimálne 2x ročne, vždy aspoň raz v kalendárnom polroku. Rozhodnutia prijíma prostou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
5.2.         Revízna komisia najmä:
a) dohliada na dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov členmi SAVLMZ
b) dohliada na plnenie uznesení pléna SAVLMZ členmi asociácie
c)  kontroluje činnosť prezídia, najmä dodržiavanie stanov SAVLMZ a uznesení Pléna SAVLMZ
d) dohliada a kontroluje správne hospodárenie prezídia s prostriedkami SAVLMZ a s prostriedkami sekcií na účtoch zriadených SAVLMZ
e) je povinná bez zbytočného odkladu upozorniť prezídium na všetky nedostatky zistené v jeho práci a poskytnúť mu primeranú lehotu na ich odstránenie
f) je povinná každoročne vyhotoviť podrobnú a pravdivú správu o svojej činnosti a skutočnostiach zistených pri výkone kontroly a túto správu predložiť plénu pri výročnom zasadnutí pléna SAVLMZ
g) je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s plnením svojich úloh, s výnimkou oficiálnych prehlásení, na ktoré je v rámci svojej kompetencie povinná
h) je povinná bez zbytočného odkladu upozorniť prezídium na všetky nedostatky a nepodložené finančné operácie, zistené v súvislosti s hospodárením s prostriedkami sekcií na účtoch zriadených SAVLMZ
5.3.         Členovia revíznej komisie sú oprávnení:
-  zúčastňovať sa zasadnutí prezídia a byť informovaní o záveroch jeho rokovaní
-  uplatňovať na zasadnutiach prezídia svoj poradný hlas
- nahliadať do všetkých dokladov, dokumentácií, účtovných závierok a iných dokumentov v súvislosti s kontrolou hospodárenia a nakladania s prostriedkami SAVLMZ a prostriedkami na účtoch zriadených SAVLMZ pre jednotlivé sekcie.

6.
Sekretariát
6.1.         Sekretariát zabezpečuje najmä:
- informačné, registračné, administratívne, organizačné a archívne činnosti pre SAVLMZ
- styk prezidenta s členskou základňou asociácie
- písomnú agendu prezídia
- informovanie členov asociácie o výsledkoch rokovaní prezídia a pléna formou listu, prostredníctvom emailu alebo na internetovej stránke SAVLMZ, prípadne iba členov konkrétnej sekcie, ak sa výsledky rokovania prezídia týkajú výlučne tejto sekcie
- organizáciu vzdelávacích, propagačných a spoločenských akcií asociácie
- so súhlasom a na pokyn prezídia prípadnú asistenciu pri organizovaní akcií sekcií
- účtovníctvo asociácie
- prijímanie platieb členských príspevkov
- prijímanie platieb sekcií v súvislosti s organizovaním akcie sekcie
- vydávanie členských preukazov
- aktualizáciu internetovej stránky SAVLMZ
- vydávanie a tlač odborných publikácii pre svojich členov
6.2          Sekretariát sa zriaďuje rozhodnutím prezídia SAVLMZ. Na čele sekretariátu stojí vedúci, ktorého menuje a odvoláva prezídium asociácie. Pracovníkov sekretariátu vyberá na základe ústneho pohovoru vedúci sekretariátu vždy spolu s aspoň jedným členom prezídia. Vedúci sekretariátu zodpovedá za činnosť sekretariátu a  podáva minimálne 1x za kalendárny polrok správy o svojej činnosti priamo prezidentovi SAVLMZ.
6.3.         Všetka agenda a výdavky sekretariátu sú financované z prostriedkov SAVLMZ.

Čl. 12

Logo a pečiatka

1.
Grafické vyobrazenie loga SAVLMZ tvorí prílohu č. 2 týchto stanov. Logo je oprávnená používať iba SAVLMZ ako asociácia združujúca svojich členov (osvedčenie o zápise ochrannej známky číslo 238188). Logom sú opatrené najmä všetky oficiálne dokumenty a iné písomnosti, ktoré SAVLMZ vydáva alebo používa pri svojej činnosti.

2.
Jednotliví členovia SAVLMZ sú povinní zdržať sa používania loga a chrániť ho pred prípadným zneužitím. Použitie loga je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase prezídia. Použitie loga inými osobami je možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prezídia SAVLMZ a to výlučne na účely súvisiace alebo odkazujúce na činnosť SAVLMZ.

3.
SAVLMZ používa 3 druhy pečiatok rôzneho tvaru a vyobrazenia, podľa účelu ich použitia. Pečiatkou SAVLMZ sa označujú predovšetkým poštové zásielky asociácie, faktúry, preukazy a iné písomnosti súvisiace s činnosťou SAVLMZ. Pečiatka SAVLMZ obsahuje okrem grafického vyobrazenia loga aj text „Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat“, prípadne aj názov SAVLMZ v anglickom znení v zmysle Čl. 1. týchto stanov.

4.
Pečiatky sa nachádzajú v držbe prezidenta SAVLMZ. Prezident je oprávnený dočasne zveriť pečiatky osobám vykonávajúcim pre SAVLMZ administratívne činnosti, pri ktorých je ich použitie nevyhnutné (ďalej len „splnomocnenec“).

5.
Splnomocnenec sa zaväzuje používať pečiatku v súlade s oprávnenými záujmami SAVLMZ, a to výlučne v súvislosti s plnením úloh, ktorými bol poverený, v súlade s účelom svojej funkcie. Splnomocnenec je zároveň povinný chrániť zverenú pečiatku pred stratou, odcudzením, zničením, poškodením a zneužitím alebo iným obdobným nežiaducim zaobchádzaním. Splnomocnenec si je vedomý následkov prípadného zneužitia pečiatky SAVLMZ. Po skončení činnosti pre SAVLMZ alebo po splnení administratívnej úlohy, pri ktorej bolo použitie pečiatky nevyhnutné, sa splnomocnenec zaväzuje pečiatku vrátiť do rúk prezidenta SAVLMZ. V prípade straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia pečiatky sa splnomocnenec zaväzuje uhradiť SAVLMZ náklady spojené so zaobstaraním novej pečiatky ako aj škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti so zavineným konaním splnomocnenca.

6.
Vyobrazenie všetkých troch druhov pečiatok a účel, na ktorý sa používajú tvorí prílohu č. 3 týchto stanov.

7.
Sekcia SAVLMZ je oprávnená použiť logo asociácie výlučne pre účely organizovania odbornej akcie sekcie a iba so súhlasom SAVLMZ. Logo SAVLMZ je sekcia povinná vyobraziť na oficiálnych pozvánkach resp. na zverejňovanom programe akcie, pri oslovení a komunikácii s garantmi, sponzormi a prednášajúcimi, je tiež povinná označiť logom SAVLMZ priestory konania akcie. Na iné účely je sekcia oprávnená použiť logo len s predchádzajúcim výslovným súhlasom prezídia SAVLMZ. Osoba zastupujúca záujmy sekcie navonok je povinná chrániť a zabezpečiť ochranu loga pred prípadným zneužitím, pričom zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné zneužitie loga sekciou alebo ktorýmkoľvek jej členom.

Čl. 13

Odborné sekcie

1.
Odborné sekcie veterinárnych lekárov sú zoskupenia veterinárnych lekárov vytvárané v rámci SAVLMZ a s jej súhlasom (schválením plénom SAVLMZ), so špecializáciou v konkrétnej oblasti veterinárneho lekárstva. Zameraním odborných sekcií je výlučne na vedecká, pedagogická, publikačná a iná odborná činnosť, ako aj organizovanie odborných akcií za účelom podpory a vzdelávania svojich členov, prípadne iných veterinárnych lekárov.

2.
Členovia SAVLMZ môžu po splnení podmienok stanovených týmito stanovami a osobitnými predpismi schválenými plénom, vytvoriť odbornú sekciu v rámci SAVLMZ a  stať sa jej členmi. Odborné sekcie nemajú právnu subjektivitu a sú organizačne, finančne aj právne podriadené SAVLMZ. Odborná sekcia vzniká a zaniká schválením plénom SAVLMZ na návrh prezídia SAVLMZ.

3.
Každá odborná sekcia sa riadi svojím vnútorným predpisom, ktorý schvaľuje prezídium SAVLMZ a ktorý nesmie byť v rozpore so stanovami SAVLMZ.

Čl. 14

Zánik asociácie 

1.
Asociácia zaniká:
a)            zlúčením s iným združením
b)            dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia pléna
c)        právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení podľa § 12 ods. 3  zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Zánikom asociácie zanikajú zároveň sekcie zriadené v rámci SAVLMZ.

2.
O zániku asociácie podľa bodov a) a b) rozhoduje plénum SAVLMZ. Prezident je povinný oznámiť zánik asociácie do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

3.
Pri zániku asociácie sa vykoná likvidácia a majetkové vyporiadanie. Ustanovenia § 70 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov sa použijú primerane. Likvidáciu vykoná likvidátor určený rozhodnutím pléna SAVLMZ. V prípade, ak sa plénum neuznesie a likvidátora neurčí, vykoná likvidáciu likvidátor určený prezidentom SAVLMZ.

Na účely likvidácie majetku SAVLMZ sa prostriedky na účtoch zriadených SAVLMZ pre jednotlivé sekcie považujú za prostriedky asociácie.

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

1.
Výklad stanov a riešenie sporných prípadov, ktoré v nich nie sú obsiahnuté, vykonáva Prezídium SAVLMZ.

2.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia plénom SAVLMZ s účinnosťou od dňa zaregistrovania stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

3.
Predchádzajúce stanovy SAVLMZ strácajú platnosť dňom schválenia nových stanov plénom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat.

 

V Smoleniciach, dňa 6.12.2014

MVDr. Róbert Maňko
Prezident

 MVDr. Igor Krampl
1
. viceprezident

MVDr. Lucia Kováčová
2. viceprezidentka