SPDD

Smernica Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK SAVLMZ pre posudzovanie DBK a DLK

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK SAVLMZ (ďalej SPDD) –odborná sekcia SAVLMZ má za úlohu upravovať a kontrolovať podmienky a spôsob posudzovania DBK DLK, dbať na dodržiavanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľov, zabezpečiť objektivitu pri posudzovaní röntgenogramov.

Táto smernica upravuje podmienky a spôsob výkonu posudzovania DBK a DLK pre účely selektívnych opatrení chovateľských klubov v plemenitbe všetkých plemien psov, určuje kontinuálny systém kontroly správnosti posudzovania a systém štandardizácie posudzovania.

Zoznam certifikovaných posudzovateľov Luxácie pately (SPDD)

Dňa 19.5.2013 v Nitre sa uskutočnil praktický kurz posudzovania Luxácie pately.

Organizátor bola SPDD SAVLMZ. Workshop bol ukončený skúškou posudzovateĺov LP pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie bola Dr. Eva Schnabl Dip.ECVS, členmi komisie : Mgr. Wolfgang Kneifel resident ESVS a MVDr. Jan Hnízdo.

Pozrite si zoznam certifikovaných posudzovateľov Luxácie pately.