Zápisnica - Mimoriadny snem SPDD, 3.12. 2010 v Smoleniciach

Zápisnica mimoriadneho snemu SPDD dňa 3.12. 2010 v Smoleniciach

1. Privítanie/otvorenie Snemu SPDD SAVLMZ

Predseda SPDD MVDr. Talajka privítal členov SPDD na mimoriadnom sneme a otvoril rokovanie snemu.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

Zapisovateľ: MVDr. Pagáč
Overovatelia: MVDr.Valášek, MVDr. Lepeň
Skrutátor: MVDr. Smatana

3. Schválenie programu Snemu

1. Privítanie/otvorenie Snemu SPDD SAVLMZ

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

3. Schválenie programu Snemu

4. Návrh zmien stanov Smernice SPDD SAVLMZ a diskusia k návrhom.

5. Schválenie §27 – gigantické plemená

6. Schválenie skúšobnej komisie a podmienok účasti na skúškach, ich rozsah a skúšobný poriadok pre rok 2011

7. Schválenie výšky skúšobného poplatku

8. Schválenie minimálneho technického vybavenia Komisie posudzovateľov DBK a DLK

9. Schválenie výšky ročného členského príspevku a termínu úhrady

10. Voľba 3 referenčných röntgenológov pre účel posúdenia v odvolacom konaní

11. Schválenie archívu SPDD

12. Schválenie odborného programu vzdelávacích akcií SPDD

13. Schválenie ročného rozpočtu

14. Hlasovanie o zmenách Smernice SPDD SAVLMZ

15. Možnosti spolupráce a propagácia SPDD v novom kynologickom časopise Náš pes a nadviazanie spolupráce s pani Staviarskou

16. Diskusia

17. Ukončenie snemu

Jednohlasne schválený.

 

4. Návrhy na zmeny smernice SPDD a diskusia k návrhom

- MVDr. Smatana, MVDr. Chorvát a MVDr. Petrík navrhli zmenu konceptu posudzovania z komisionálneho na individuálne. MVDr. Talajka predniesol protinávrh: začať jednania s SKJ a chovateľskými klubmi a pripravenou argumentáciou, spracovanými materiálmi o SPDD v printovej forme, získať čo možno najväčší počet chovateľských klubov pre posudzovanie v SPDD. V prípade negatívneho výsledku rokovaní v období dvoch rokov, SPDD bude hlasovať o zmene konceptu posudzovania na individuálne. Hlasovanie o návrhu MVDr. Talajku - 10 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

 

Návrhy na zmeny paragrafového znenia smernice SPDD:

- §1 - ostáva iba prvá odrážka, ale bez SAVLMZ

- §2 bod 10 - bez " s vyvodením disciplinárnej zodpovednosti a vyčiarknutím z registra rontgenológov na 5 rokov"

bod 3 - bez "na spodný okraj"

bod 11 - pridané " súčasne s ostatnými zhotovenými"

- §3 bod 10 - pridané "stanoviť stupeň DLK." za "ak pri posudzovaní nie je možné jednoznačne"

bod 13 - namiesto "optimálnom polohovaní v" zmenené na "jednej"

- §6 zlúčený s §7 - bod č.3 §6 vymenený s bodom č. 5 §6 a popridávané "DBK, DLK"

- opravené číslovania od §6 vyššie

- §7 (pôvodný §8) v bode 9 vypustené "za účelom zaradenia do chovnosti"

- §7 bod 9 - Snem sa uzniesol v zmysle §7 bod 9, na prechodnom období do 31.5. 2011, počas ktorého je prípustné individuálne posudzovanie.

- §9 bod 1 - vymazanie písmena f a g

- §9 zmena znenia bodu 4, 5, 6, 7

- §10 - vypustenie UME a IOHC zo zoznamu primárnych lézií

- nové znenie poslednej vety v poslednom odstavci: "Röntgenogram na ktorom sú identifikovateľné znaky chirurgického zákroku je posúdený ako stupeň 3."

- §13 bod 6 - zmena znenia poslednej vety: " Posúdi sa opakovaný röntgenogram, vyhotovený najskôr za 6 mesiacov."

- §14 bod 9 - nové znenie: "V prípade potvrdenia odvolania ako opodstatneného, zálohovanú sumu 200€ SPDD vráti podávajúcemu odvolanie."

bod 6 - nové znenie: "Odvolacia komisia posúdi sporné a opakované röntgenogramy a rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí komisie posudzovateľov od doručenia, predpísaných materiálov predsedovi výboru SPDD."

- §15 - Hlasovanie o vrátení plnej sumy zálohy 200€ odvolávajúcemu za opodstatnené odvolanie

10 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania

- Hlasovanie za bezodplatné posudzovanie v odvolacom konaní - 10 za, 1 proti

- §16 pridaný bod č. 1 v znení: Vedie register posudzovateľov DBK a DLK

- §25 bod 5 - vymenené "SAVLMZ" za "SPDD"

- §26 - doplnené: "je doporučené zhotoviť"

 

5. Schválenie §27 – gigantické plemená – doplnený text:“ je doporučené zhotoviť“

6. Schválenie skúšobnej komisie a podmienok účasti na skúškach, ich rozsah a skúšobný poriadok pre rok 2011: „Je zložená z minimálne jedného diplomanta ECVDI a minimálne jedného zástupcu SPDD SAVLMZ. Predsedom komisie je diplomant.“

7. Schválenie výšky skúšobného poplatku

- Hlasovanie o cene za skúšku. 100€ za posúdenie rtg, 250€ za samotnú skúšku. 9 za, 0 proti.

8. Schválenie minimálneho technického vybavenia Komisie posudzovateľov DBK a DLK

Ponechaný pôvodný text.

9. Schválenie výšky ročného členského príspevku a termínu úhrady.

100€ - 2za

150€ - 3za

200€ - 4za

170€ - 6za , 2 proti, 1 sa zdržal

10. Voľba 3 referenčných pracovísk röntgenológov pre zhotovovanie röntgenogramov pre účel posúdenia v odvolacom konaní:

Košice – Cassovet – MVDr. Šoltés

Bojnice – Ejmi – MVDr. Smatana

Nové Zámky - MVDr. Panko.

- hlasovanie: 9 za

11. Schválenie archívu SPDD

- Snem schválil umiestnenie archívu SPDD v priestoroch archívu SAVLMZ - za všetci prítomní

12. Schválenie odborného programu vzdelávacích akcií SPDD

- Snem poveril výbor SPDD vypracovaním návrhu termínu konania skúšky a odbornej prednášky DBK, DLK.

13. Schválenie ročného rozpočtu za rok 2010

sa uskutočí na najbližšom zasadnutí snemu SPDD,z dôvodu neukončeného vyhodnotenia Novej Veterinárie v Nitre. - za všetci prítomní.

14. Hlasovanie o zmenách smernice

- Snem odsúhlasil opravené znenie textu smernice SPDD - za všetci prítomní.

15. Propagácia SPDD v novom časopise a nadviazanie spolupráce s pani Staviarskou

- Snem poveril výbor SPDD na jednanie s pani Staviarskou o forme spolupráce.

16. Diskusia

- Do diskusie neboli prihlásené žiadne príspevky.

17. Ukončenie snemu

Uznesenia snemu:

č. 1: Snem sa uzniesol v zmysle §7 bod 9, na prechodnom období do 31.5. 2011, počas ktorého je prípustné individuálne posudzovanie.

č. 2: Snem sa uzniesol o výške poplatku za skúšku: 100€ za posúdenie rtg skúšobnou komisiou a 250€ za písomnú a ústnu časť skúšky.

č. 3: Snem sa uzniesol o výške ročného členského príspevku 170€, termín splatnosti členského príspevku je k 1.januáru príslušného kalendárneho roka.

č. 4 : Snem sa uzniesol na menovaní troch referenčných pracoviskách röntgenológov zhotovovanie röntgenogramov pre účel odvolacieho konania: Košice – Cassovet – MVDr. Šoltés, Bojnice – Ejmi – MVDr. Smatana, Nové Zámky - MVDr. Panko. - hlasovanie: 9 za