ZOZNAM ODPORUČENÝCH RÖNTGENOLOGICKÝCH PRACOVÍSK

ZOZNAM ODPORUČENÝCH RÖNTGENOLOGICKÝCH PRACOVÍSK

SPDD SAVLMZ zverejňuje pre chovateľov a chovateľské kluby na svojich stránkach zoznam doporučených röntgenologických pracovísk a rádiológov. Tento zoznam slúži pre výber pracoviska na zhotovenie röntgenogramov pre posudzovanie DBK a DLK komisiami SPDD. SPDD SAVLMZ takto poskytuje bezplatný reklamný priestor pre spolupracujúcich rádiológov.

Do zoznamu zaradíme SVL, ktorý podá Žiadosť o zápis do zoznamu röntgenológov pre zhotovenie röntgenogramu pre posúdenie dedičných vád na formulári SPDD. Tento je sprístupnený na stránkach www.savlmz.sk v okne odborné sekcie – SPDD. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať  elektronicky na mailovú adresu spdd@savlmz.sk.

SPDD si vyhradzuje právo zo zoznamu vyradiť rádiológa, ktorý:

1)      opakovane zaslal neštandardné röntgenogramy, alebo nevyhovel administratívnym a archivačným požiadavkám SPDD a ani po upozornení neodstránil nedostatky. Požadované štandardy röntgenogramov v súlade s odporučeniami FCI a IEWG sú sprístupnené na stránke SAVLMZ v dokumente Metodika zhotovovania röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK Komisiou posudzovateľov SPDD SAVLMZ.

2)    nespolupracuje s SPDD a za obdobie 12 mesiacov nezaslal röntgenogram na posúdenie.