Register odchytených túlavých zvierat – nová aplikácia platná od 01.06.2020

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) je podľa § 6 ods. 2 písm. aw) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) povinná viesť register odchytených túlavých zvierat (ďalej len „ROTZ“). ŠVPS SR vedie ROTZ na svojom webovom sídle od 01.09.2019.

Od 01.06.2020 došlo k zmene aplikácie ROTZ.

Nová aplikácia ROTZ prispeje k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu evidencie odchytených a túlavých zvierat. Verejná časť aplikácie, ktorá obsahuje databázu evidovaných stratených zvierat za tri mesiace, je voľne prístupná všetkým záujemcom.

Novú aplikáciu nájdete TU.

Veríme, že sa postupne dostane do povedomia verejnosti a prispeje predovšetkým k tomu, aby sa viac stratených zvierat vrátilo svojim majiteľom.

Podľa § 22 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z. z. je každá osoba schválená na odchyt túlavých zvierat povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.

zdroj: https://www.svps.sk/zakladne_info/rotz.asp