Od januára majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od nového roka je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá so sebou prináša novinku pre zamestnávateľov – povinné nahlasovanie pracovných ponúk. § 62 (Povinnosti zamestnávateľa) uvedeného zákona sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z.)“.

Cieľom tohto opatrenia je jednoduchšia identifikácia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Poznať reálny stav voľných pracovných miest (počet, druh a pod.) je jedným z dôležitých kritérií pri stanovovaní zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Voľné pracovné miesta môže zamestnávateľ nahlásiť:

  • Online prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce (istp.sk). Po registrácii v systéme ISTP možno bezplatne vytvárať inzeráty pracovných ponúk.

  • Vyplnením  tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty zašle zamestnávateľ na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde ponuku zaeviduje agent pre voľné pracovné miesta: https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/zoznam-agentov-vpm.html. Pracovnú ponuku možno nahlásiť úradu aj telefonicky.

  • Online prostredníctvom komerčných portálov profesia.sk a kariera.sk (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je v rokovaní s ďalšími pracovnými portálmi).

  • Pracovné ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) je nevyhnutné naďalej inzerovať cez istp.sk alebo úrad práce.

Nesplnenie tejto povinnosti sa bude sankcionovať pokutou do výšky 300 eur (§ 68a, ods. 1, písm. e).

Pokračovanie: Internetový sprievodca trhom práce