Revízna komisia

Zloženie Revíznej komisie (RK SAVLMZ) zvolenej na Virtuálnom Pléne SAVLMZ 12.12.2020:

MVDr. Lucia Sýkorová - predsedníčka RK SAVLMZ

MVDr. Michal Brix

MVDr. Igor Krampl

Stanovy SAVLMZ, Čl.11 Orgány SAVLMZ

5.
Revízna komisia
Revízna komisia je volená plénom na obdobie troch kalendárnych rokov. Je zložená z troch riadnych členov, ktorí nesmú byť zároveň členmi prezídia SAVLMZ. Členovia revíznej komisie si zo svojho stredu určia predsedu, ktorý reprezentuje komisiu vo vzťahu k členom a k iným orgánom SAVLMZ a plne zodpovedá za jej činnosť. V prípade, že k určeniu predsedu revíznej komisie nedôjde v lehote 2 týždňov, predsedu zvolí tajnou voľbou prezídium asociácie.
5.1.         Revízna komisia sa schádza minimálne 2x ročne, vždy aspoň raz v kalendárnom polroku. Rozhodnutia prijíma prostou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
5.2.         Revízna komisia najmä:
a) dohliada na dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov členmi SAVLMZ
b) dohliada na plnenie uznesení pléna SAVLMZ členmi asociácie
c)  kontroluje činnosť prezídia, najmä dodržiavanie stanov SAVLMZ a uznesení Pléna SAVLMZ
d) dohliada a kontroluje správne hospodárenie prezídia s prostriedkami SAVLMZ a s prostriedkami sekcií na účtoch zriadených SAVLMZ
e) je povinná bez zbytočného odkladu upozorniť prezídium na všetky nedostatky zistené v jeho práci a poskytnúť mu primeranú lehotu na ich odstránenie
f) je povinná každoročne vyhotoviť podrobnú a pravdivú správu o svojej činnosti a skutočnostiach zistených pri výkone kontroly a túto správu predložiť plénu pri výročnom zasadnutí pléna SAVLMZ
g) je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s plnením svojich úloh, s výnimkou oficiálnych prehlásení, na ktoré je v rámci svojej kompetencie povinná
h) je povinná bez zbytočného odkladu upozorniť prezídium na všetky nedostatky a nepodložené finančné operácie, zistené v súvislosti s hospodárením s prostriedkami sekcií na účtoch zriadených SAVLMZ
5.3.         Členovia revíznej komisie sú oprávnení:
-  zúčastňovať sa zasadnutí prezídia a byť informovaní o záveroch jeho rokovaní
-  uplatňovať na zasadnutiach prezídia svoj poradný hlas
- nahliadať do všetkých dokladov, dokumentácií, účtovných závierok a iných dokumentov v súvislosti s kontrolou hospodárenia a nakladania s prostriedkami SAVLMZ a prostriedkami na účtoch zriadených SAVLMZ pre jednotlivé sekcie.