Metodika zhotovovania röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK Komisiou posudzovateľov SPDD SAVLMZ

SPDD doporučuje vybavenie RTG pracoviska pre štandardizáciu technickej kvality röntgenogramov pre posudzovanie DBK a DLK:

 • Konvenčný RTG prístroj s dostatočným výkonom ( min.100 kV, 80 mAs), alebo multipulzný, vysokofrekvenčný prístroj, aby umožnil zhotoviť dostatočne kontrastné röntgenogramy so zachovaním požadovaného detailu aj u gigantických plemien
 • Sekundárnu clonu
 • Kazety so zosilovacími fóliami zo vzácnych zemín s faktorom zosilnenia 100 alebo 200
 • Pomôcky na polohovanie pacienta pre predpísané projekcie : fixačné zariadenie, pieskové vaky, polyuretánové alebo molitanové kliny, fixačné popruhy
 • Vyvolávací automat
 • Zariadenie na priamu/nepriamu digitalizáciu röntgenogramov

Ochranné pomôcky v zmysle NV č.345/2006 Z.z. : ochranná zástena, ochranné vesty, ochranné rukavice, olovený chránič štítnej žľazy

SPDD doporučuje pre zvyšovanie odbornosti vo veterinárnej röntgenológii využívať kreditný systém KVL, ako aj vzdelávací program organizovaný SPDD SAVLMZ,  vrátane praktických workshopov so zameraním na zhotovenie technicky správneho rötgenogramu. Aktualizovaný program vzdelávacích akcií bude zverejnený v kalendáriu vzdelávacích akcií na webovej stránke KVL SR,SAVLMZ a SPDD.

Röntgenológ

Röntgenológ pre zhotovenie röntgenogramu pre posúdenie dedičnej vady (ďalej röntgenológ )

 1. je súkromný veterinárny lekár (ďalej SVL) zapísaný v registri KVL SR a má komorou vydané platné osvedčenie na vykonávanie súkromných veterinárnych činností.
 2. podal na SAVLMZ žiadosť o zapísanie do zoznamu röntgenológov pre zhotovenie röntgenogramu pre posúdenie dedičných vád.     .
 3. zdokladuje SAVLMZ prístrojové vybavenie, ktoré vlastní, alebo má k dispozícii prehlásením, ktoré je súčasťou horeuvedenej žiadosti

Röntgenológ pri zhotovení röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK dodrží nasledovný postup :

  Identifikácia 

 1. Zhotovenie röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK je možné urobiť u psa po dovŕšení veku 12 mesiacov, ak nemá chovateľský klub stanovený vyšší vek.
 2. Röntgenológ overí identifikáciu vyšetrovaného psa s Preukazom pôvodu (ďalej PP), porovná tetovacie číslo a číslo aplikovaného mikročipu. Zhodu identifikačných znakov psa s PP potvrdí vo formulári „ Potvrdenie o zhotovení röntgenogramu pre posúdenie DBK / DLK“, ktorý vydala SPDD. Formuláre prinesie chovateľ alebo sú zverejnené na webových stránkach SAVLMZ.
 3. Ak nie je tetovacie číslo čitateľné a nie je aplikovaný mikročip, röntgenológ vykoná pretetovanie alebo aplikáciu mikročipu.  O tejto skutočnosti vykoná záznam do PP „Pretetovanie“ s dátumom, odtlačkom pečiatky a podpisom
 4. Do PP v kolonke „veterinárne“ alebo „ostatné záznamy“ vykoná záznam o zhotovení röntgenogramu „RTG na DBK ( DLK )“ s dátumom, odtlačkom pečiatky a podpisom. Následne zhotoví fotokópiu PP so záznamom o vykonaní röntgenogramu pre účely posúdenia SPDD.
 5. V prípade, ak v PP záznam o zhotovení röntgenogramu na území SR už je, odmietne ho vykonať.
 6. V prípade, že identifikačné údaje psa nie sú zhodné s PP, odmietne zhotoviť röntgenogram a zistenú skutočnosť oznámi predsedovi príslušného chovateľského klubu.
 7. Zanedbanie overenia identifikácie psa, alebo falšovanie identifikačných znakov je neprípustné. Po zistení tejto skutočnosti bude röntgenológ vyčiarknutý zo zoznamu röntgenológov SAVLMZ na 5 rokov.  Táto skutočnosť môže byť posúdená, ako disciplinárne previnenie KVL SR.
 8. a) Overené identifikačné znaky : tetovacie číslo alebo číslo mikročipu a označenie pravej ( DX,R ) a ľavej (SIN,L ) končatiny, dátum zhotovenia  naexponuje na röntgenogram tak, aby neprekrývali zobrazenie kostných štruktúr .

 

 1. V prípade zhotovenia digitálneho röntgenogramu (CR, DR) overené identifikačné znaky psa (názov plemena, meno psa, tetovacie číslo alebo číslo mikročipu, dátum narodenia a dátum zhotovenia) a osobné údaje majiteľa (meno, adresa, obec, psč, telef. kontakt) zadá do textovej časti DICOM súboru (nie v textovom poli do obrazovej časti súboru).
  Označenie pravej ( DX,R ) a ľavej (SIN,L ) končatiny naexponuje na röntgenogram tak, aby neprekrývalo zobrazenie kostných štruktúr.
 1. Naexponované identifikačné znaky nechá skontrolovať objednávateľovi, ktorý podpisom vo formulári potvrdí túto skutočnosť a identitu psa.
 2. Opakované  zhotovenie röntgenogramu je prípustné, ak Komisia posudzovateľov pre nesplnenie kritérií pozície, expozície a identifikácie v zmysle § 14., odst.4. Smernice SPDD pre posudzovanie DBK a DLK, odmietne röntgenogram posúdiť, alebo na základe výzvy Predsedu Výboru pre účel posúdenia v odvolacom konaní na referenčnom pracovisku.
 3. Zhotoviť opakované röntgenogramy pre účely odvolania je prípustné len na referenčnom röntgenologickom  pracovisku, ktoré schválilo SPDD na tri roky. Schválené referenčné pracoviská sú tri.
 4. V prípade opakovaného zhotovenia röntgenogramu, röntgenológ vykoná do PP záznam „Opakované RTG na DBK ( DLK) na žiadosť komisie posudzovateľov“.
 5. V prípade opakovaného zhotovenia röntgenogramu, ak Komisia posudzovateľov odmietne röntgenogram posúdiť v zmysle § 14., odst.4. Smernice SPDD pre posudzovanie DBK a DLK, röntgenológ, ktorý zhotovil neposúditeľný röntgenogram, ho zhotoví bezplatne, na svoje náklady.

  Pozícia

 1. Röntgenogram sa zásadne zhotovuje u psa v anestézii s dosiahnutím plnej myorelaxácie.
 2. V prípade, ak objednávateľ odmietne anestéziu, röntgenológ odmietne zhotoviť röntgenogram.
 3. Pri zhotovení röntgenogramu na posúdenie DBK sa pes polohuje do fixačného zariadenia v chrbtovej pozícii. Kazeta so sekundárnou clonou sa podkladá pod panvu tak, aby pozdĺžna  os chrbtice a panvy  bola zobrazená v strede filmu a spojnica bedrových kĺbov bola centrovaná do centrálneho zväzku.
 4. Zásadne je doporučená kazeta formátu 30x40 (alebo 35x46) pre veľké plemená, u malých a stredných plemien primerane veľká tak, aby bolo v hornej časti röntgenogramu zobrazené lumbo-sakrálne spojenie a kraniálne ohraničenie panvových kostí a v dolnej časti oba kolenné kĺby.
 5. Pozdĺžna  os chrbtice, panvy a stehenných kostí sú navzájom rovnobežné.
 6. Panva sa robrazuje symetricky bez rotácie, diameter zobrazenia krídel pánvových kostí je bilaterálne rovnaký, foramina obturatoria majú bilaterálne rovnakú veľkosť. 
 7. Končatiny sú v dostatočnej extenzii tak, že spojnice laterálnej a mediálnej fabely pretínajú pately, optimálne v proximálnej tretine.
 8. Končatiny sú mediálne rotované tak, že pately sa zobrazujú do stredu distálnych metafýz femurov.
 9. Flexná projekcia DBK pre účel posúdenia v odvolacom konaní spĺňa nasledovné kritéria :
  -pozdĺžna  os chrbtice a panvy  je zobrazená v strede filmu a spojnica bedrových  kĺbov je centrovaná do centrálneho zväzku,
  -zásadne je doporučená kazeta formátu 30x40 (alebo 35x46) pre veľké plemená, u malých  a stredných plemien primerane veľká tak, aby bolo v hornej časti röntgenogramu  zobrazené lumbo-sakrálne spojenie a kraniálne ohraničenie panvových kostí,
  -panva je zobrazená symetricky bez rotácie, diameter zobrazenia krídel panvových  kostí je bilaterálne rovnaký, foramina obturatoria majú bilaterálne rovnakú veľkosť, 
  -femury sú  90° k osi chrbtice a metatarzy sú vo vzájomnom kontakte, vzdialené od   stola do výšky kolien, v akej sú pri pozícii 45° uhle femurov ku stolu.
  Flexnú projekciu môže Komisia posudzovateľov  žiadať na doplnenie, ak pri  posudzovaní extenznej projekcie nie je možné jednoznačne  interpretovať zónu medúzu.
 1. Pre posúdenie DLK  röntgenológ zhotoví pre obe končatiny dve projekcie : medio-laterálnu neutrálnu a kranio - kaudálnu s pronáciou 15°. Projekcie sa zhotovia bez použitia sekundárnej clony na primerane veľkú kazetu tak, aby bola zobrazená minimálne tretina distálneho humeru a tretina proximálneho antebrachia.
 2. Flexnú medio-laterálnu projekciu môže Komisia posudzovateľov  žiadať na doplnenie, ak pri  posudzovaní nie je možné jednoznačne  interpretovať UAP a exostózy na laterálnom a mediálnom epicondyle.
 3. Pri flexnej medio-laterálnej projekcii je pes polohovaný na boku. Os humeru je rovnobežná s pozdĺžnou osou filmu a kĺb je v 45° flexii.
 4. Pri neutrálnej medio-laterálnej projekcii je pes polohovaný na boku. Os humeru je rovnobežná s pozdĺžnou osou filmu a kĺb je v 90°-120° uhle.
 5. Priečna os hlavice humeru je kolmá ku kazete, kondyly humeru sú v superpozícii. Stred lakťového kĺbu je centrovaný do centrálneho zväzku.
 6. Pri kranio-kaudálnej projekcii s 15° pronáciou je pes polohovaný v sternálnej pozícii, končatina je v extenzii, predlaktie je v celom rozsahu v kontakte s kazetou, lopatka je v kolmej pozícii ku kazete a karpus je rotovaný mediálne tak, aby sa laterálne ohraničenie olekranu prekrývalo s laterálnym ohraničením laterálneho kondylu. Humerus a antebrachium sú pri optimálnom polohovaní v jednej osi.

  Expozícia

 1. Expozičné parametre sú zvolené tak, aby pri výraznom kontraste bol zachovaný jemný detail štruktúry kosti. Na röntgenograme je jasne čitateľné vonkajšie  ohraničenie kostných štruktúr kĺbu pre posúdenie možnej prítomnosti exostóz na predilekčných miestach. Je čitateľná kĺbna štrbina.
 2. Na bedrovom kĺbe je  dobre čitateľný kraniodorzálny okraj acetabula, trabekulárna štruktúra kosti v oblasti kraniálneho acetabula, subchondrálnej sklerotizácie a krčku femuru.
 3. Na lakťovom kĺbe je dobre čitateľné kraniálne ohraničenie procesus coronoideus medialis, ohraničenie procesus anconeus, laterálneho a mediálneho epikondylu, trabekulárna štruktúra ulny subchondrálne v oblasti trochleárneho zárezu a bázy procesus coronoideus. 

  Archivácia a zasielanie röntgenogramov

 1. Röntgenológ vyplní formulár s príslušným poradovým číslom„ Potvrdenie o zhotovení röntgenogramu pre posúdenie DBK / DLK“, ktorý vydala SPDD v troch rovnopisoch.
 1. Jeden rovnopis zaradí do svojho archívu. Dva rovnopisy s röntgenogramom a fotokópiu PP so záznamom o zhotovení röntgenogramu zasiela Predsedovi výboru SPDD do 7 dní . Adresa Predsedu výboru je zverejnená na webových stránkach SAVLMZ a SPDD. Röntgenológ archivuje dokumentáciu 10 rokov.
 2. V prípade, ak röntgenológ zhotoví dva alebo viac röntgenogramov na posúdenie DBK s rôznym stupňom laxity, v zmysle doporučenia FCI je povinný zaslať röntgenogram s vyšším stupňom laxity súčasne s ostatnými zhotovenými.
 3. Pre zjednodušenie, zaslaná obálka obsahuje :
 1.                                                    I.      röntgenogram(y)/ CD nosič so záznamom röntgenogramov v DICOM formáte s ovládačom pre prehliadanie záznamu
 2.                                                 II.      Potvrdenie o zhotovení röntgenogramu pre posúdenie DBK / DLK v dvoch rovnopisoch kompletne vyplnené a podpísané majiteľom
 3.                                              III.      Fotokópiu PP s potvrdením o zhotovení röntgenogramu pre posúdenie

  Záver

      V zmysle predpisov FCI:

 1. Je neprípustné, aby sa röntgenológ vyjadroval  ku stupňu dysplázie.
 2. Je neprípustné, aby röntgenológ na žiadosť objednávateľa zlikvidoval röntgenogram s pozitívnym nálezom a anuloval vyšetrenie.
 3. Je neprípustné, aby röntgenológ zhotovoval röntgenogram vlastného psa, alebo najbližším rodinným príslušníkom za účelom posúdenia DBK/DLK.
 4. Pri zistení porušenia smerníc o identifikácii a archivácii v zmysle podvodu,  SPDD podá podnet na DK KVL SR pre porušenie Stanov KVL SR.