Registrované chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá

Obchodovaním so zvieratami sa rozumie každý presun zvieraťa cez hranice štátu bez ohľadu na to či bolo zviera predané, darované alebo vymenené. Spoločenské zviera je jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec druhu zaradeného medzi obojživelníky, plazy, hlodavce, okrasné ryby alebo vtáky vrátane ich kríženca; za spoločenské zviera sa nepovažuje voľne žijúce zviera, nebezpečný živočích alebo zviera chované alebo držané na farmárske účely. Všetci chovatelia, ktorí obchodujú so zvieratami priamo alebo sprostredkovane musia svoju činnosť registrovať na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam nájdete tu).

Priame obchodovanie – chovateľ svoje vlastné spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili v jeho chove predáva priamo konečnému chovateľovi do zahraničia. Sprostredkované obchodovanie – chovateľ svoje vlastné spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili v jeho chove predáva do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat. Skupujete spoločenské zvieratá z rôznych chovov a tak ich predávate do zahraničia? V tomto prípade sa jedná o stredisko na zhromažďovanie spoločenských zvierat. Je potrebné podať žiadosť o schválenie na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Máte chov spoločenských zvierat, ale predávate ich „iba“ v rámci územia SR? Vtedy je potrebné svoju činnosť ohlásiť na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Podrobné špecifické podmienky, ktoré musí každý chov spoločenských zvierat podľa druhu a veľkosti zvieraťa spĺňať je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (tu).

Žiadosť o registráciu chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá nájdete tu. Ohlásenie začatia činnosti nájdete tu.
Zároveň žiadame, aby chovatelia na žiadosti uvádzali aj svoje platné telefónne číslo, aby sa v prípade nejasnosti mohli veterinárni inšpektori s chovateľmi ľahšie skontaktovať a tak by sa urýchlil celý proces registrácie.

zdroj: ŠVPS SR